Sapido – Čistič okna 500 ml

Jsme distributorem vlastní privátní značky Dobrý výběr. Pod značkou Dobrý výběr najdete potravinářského a drogistické zboží. Sortiment značky Dobrý výběr neustále rozšiřujeme a zaměřujeme se na to nejlepší a cenově nejzajímavější zboží od českých výrobců.
cistic-okna

Sapido – Čistič okna 500 ml

Category:

Čistí okna, zrcadla, skleněné výplně nábytku, okna aut a ostatní skleněné plochy.

Návod k použití: nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte suchým netřepivým hadříkem. Dokonalého lesku dosáhnete při použití papírového ručníku nebo utěrky. Při silnějším znečištění postup opakujte.

Při styku s kůží: Pokožku omýt vodou. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody. Při požití: Vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Spotřebujte nejlépe do: data uvedeného na obalu.

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky. Obsahuje Ethanol (9 %), Isopanol (2%).

Objem: 500 ml

Doporučená cena: 29,90 Kč

Availability:

In Stock

Compare

Mohlo by Vás zajímat

X